Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (2)

Ω πόσων αγαθών, ο άθλιος εμαυτόν εστέρησα! 
Ω ποίας βασιλείας εξέπεσα, ο ταλαίπωρος εγώ! 
Τον πλούτον ηνάλωσα, όν περ έλαβον. Την εντολήν παρέβην,
Οίμοι τάλαινα ψυχή! Τω πυρί τω αιωνίω λοιπόν καταδικάζεσαι
διό πρό τέλους βόησον Χριστώ τω Θεώ.
Ως τον Άσωτον δέξαι με υιόν, ο Θεός, και ελέησόν με.

Το Δοξαστικό του Εσπερινού από τον Σπύρο Περιστέρη.