Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

ΑΔΑΜ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ


δὰμ τοῦ Παραδείσου διώκεται, τροφῆς μεταλαβὼν ὡς παρήκοος΄ Μωσῆς θεόπτης ἐχρημάτισε, νηστείᾳ τὰ ὄμματα, τῆς ψυχῆς καθῃράμενος. Διὸ τοῦ Παραδείσου οἰκήτορες γενέσθαι ἐπιποθοῦντες, ἀπαλλαγῶμεν τῆς ἁλυσιτελοῦς τροφῆς, καὶ Θεὸν καθορᾷν ἐφιέμενοι, Μωσαϊκῶς τὴν τετράδα, τῆς δεκάδος νηστεύσωμεν, προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, εἰλικρινῶς προσκαρτεροῦντες, κατευνάσωμεν τῆς ψυχῆς τὰ παθήματα, ἀποσοβήσωμεν τῆς σαρκὸς τὰ οἰδήματα, κοῦφοι πρὸς τὴν ἄνω πορείαν μετίωμεν, ὅπου αἱ τῶν Ἀγγέλων χορεῖαι, ἀσιγήτοις φωναῖς, τὴν ἀδιαίρετον ἀνυμνοῦσι Τριάδα, καθορᾷν τὸ ἀμήχανον κάλλος, καὶ δεσποτικόν. Ἐκεῖ ἀξίωσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ ζωοδότα, τούς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, συγχορεῦσαι ταῖς τῶν Ἀγγέλων στρατιαῖς, ταῖς τῆς τεκούσης σε Μητρὸς Χριστὲ πρεσβείαις, καὶ Ἀποστόλων, καὶ τῶν Μαρτύρων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.

Από τα πλέον απαιτητικά κομμάτια του ενιαυτού.Η ηχογράφηση αυτή από τον Ε Τζελά στα μέσα της δεκαετίας του 80 θεωρείται ιστορική πια.Το συγκεκριμένο μάθημα απαιτεί ακριβέστατη αίσθηση ρυθμού ,απόλυτη τονική ακρίβεια και νοηματική απόδοση ενός πολύ απαιτητικού κειμένου με βαθιά θεολογικά νοήματα ..Eνα ενδιαφέρον αρθρο απο την Καθημερινή του θεολόγου Σ Αγουρίδη που πριν λίγο καιρό έφυγε απο την ζωή για την θεολογία της παρακοής