Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥΤίς λαλήσει τάς δυναστείας σου Χριστέ; ή τίς εξαριθμήσει τών θαυμάτων σου τά πλήθη; διπλούς γάρ ως ωράθης επί γής δι’ αγαθότητα, διπλάς καί τάς ιάσεις τοίς νοσούσιν εχορήγεις, ου μόνον γάρ τού σώματος οφθαλμούς διήνοιξας, τού από μήτρας πηρωθέντος, αλλά καί τούς τής ψυχής’ όθεν Θεόν σε ωμολόγει τόν κρυπτόμενον, καί πάσι παρέχοντα τό μέγα έλεος.

Δόξα των αίνων του όρθρου… Ήχος Πλ. Δ. όπως ψάλλεται στη Μητρόπολη Αθηνών σε χειρόγραφο του 1969 .