Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΒΟΩ ΣΟΙ ΤΩι ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΙ ΠΑΤΡΙ...

Δαπανήσας ἀσώτως, τῆς πατρικῆς οὐσίας τὸν πλοῦτον, καὶ καταναλώσας, ἔρημος γέγονα, ἐν τῇ χώρᾳ οἰκήσας, τῶν πονηρῶν πολιτῶν· καὶ μηκέτι φέρων τὸ μετὰ τούτων συνοικέσιον, ἐπιστρέψας βοῶ σοι τῷ οἰκτίρμονι Πατρί· Ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱὸς σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

Το στιχηρό των Αίνων με την μοναδική ερμηνεία του Βαγγέλη Τζελά.

Δαπανήσας... από Rapidshare
Δαπανήσας... από Gigasize
Η επιστροφή του Ασώτου Pompeo Batoni, 1973