Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

᾿Απὸ τῆς διορθώσεως τοῦ ἡμερολογίου (1924) τὸ πάσχα τυγχάνει 4 ᾿Απριλίου (22 Μαρτίου κατὰ τὸ παλαιὸν) διὰ πρώτην φοράν, ἥ τις εἶναι καὶ ἡ τελευταία κατὰ τὸ νῦν ἔχον ἡμερολογιακὸν σύστημα. Αὕτη ἡ ἡμερομηνία εἶναι τὸ ἐνωρίτερον ποὺ δύναται νὰ τύχῃ τὸ Πάσχα κατὰ τὸ διωρθωμένον ἡμερολόγιον. ᾿Ανάλογος περίπτωσις θὰ τύχῃ πάλιν τῷ 2105 (Πάσχα 22 Μαρτίου κατὰ τὸ παλαιόν), ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ 2100 ἡ διαφορὰ τῶν δύο ἡμερολογίων θὰ αὐξηθῇ εἰς τὰς 14 ἡμέρας, τότε τὸ Πάσχα καθ᾿ ἡμᾶς θὰ τύχῃ 5 ᾿Απριλίου.


Ευχαριστούμε τον φίλο GiorgosS ο οποίος μας απέστειλε το ανωτέρω σχόλιο από το symbole.gr , αλλά και το ηχητικό που ακολουθεί.


Πρόκειται για απόσπασμα από τον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου πρωί 29 Απριλίου 1989 στη Μητρόπολη.
Χριστός Ανέστη!