Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2)

Το σταδιον των αρετών ηνέωκται, οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλό της νηστείας αγώνα. Οι γαρ νομίμως αθλούντες, δικαίως στεφανούνται. Και αναλαβόντες την πανοπλίαν του σταυρού, των εχθρών αντιμαχησόμεθα, ως τείχος άρρηκτον κατέχοντες την Πίστην, και ως θώρακαν την προσευχήν, και περικεφαλαία την ελεημοσύνην. Αντί μάχαιρας την νηστεία, ήτις εκτεμνει από καρδίας, πάσαν κακίαν. Ο ποιών ταύατα τον αληθινόν κομίζεται στέφανον, παρά του Παμβασιλέως Χριστού, εν τη ημέρα της Κρίσεως.