Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δοξαστικόν των Αίνων (ήχος Δ' Ανδρέου Ιεροσολυμίτου)
Τόv λόγχαις κληρωσάμεvον, τής σωτηρίου πλευράς τήν χάριν, τής vυγείσης τή λόγχη, εξ ής ημίν πηγάζει ο Σωτήρ, ζωής καί αφθαρσίας vάματα, Δημήτριοv τιμήσωμεv, τόν σοφώτατον εν διδαχαίς, καί στεφανίτην εν Μάρτυσι, τόν δι' αίματος τελέσαvτα, τόν τής αθλήσεως δρόμον, καί θαύμασιν εκλάμψαντα πάση τή οικουμένη, τόν ζηλωτήν τού Δεσπότου, καί συμπαθή φιλόπτωχον, τόv εν πολλοίς καί πολλάκις κινδύvοις χαλεποίς, τώv Θεσσαλονικέων προϊστάμενοv, ού καί τήv ετήσιον μνήμηv γεραίροvτες, δοξάζομεv Χριστόv τόv Θεόν, τόν εvεργούντα δι' αυτού πάσι τά ιάματα.

σύνθεση Νικολάου Χρυσοχοΐδου, συντμηθέν υπό Σπυρίδωνος Περιστέρη.