Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΤΟ ΙΑ' ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟ & ΕΩΘΙΝΟ

Ιερό Αγ. Πέτρου Ρώμης
Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτὴρ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν. Διὸ καὶ ἔλεγε· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον, περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν.Το ΙΑ' Εξαποστειλάριο (Μετά την θείαν έγερσιν...) είναι σε γραφή Γ. Ντούνα.
Το ΙΑ' Εωθινό Δοξαστικό (Φανερόν εαυτόν...) σε σύνθεση Κων. Ψάχου με την διπλή συνηχητική γραμμή στα ισοκρατήματα από τον υπογράφοντα Σπύρο Περιστέρη. Γραφή Δ. Ρουμελιώτη.