Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἆρόν σου τὴν φωνὴν ἀληθῶς, Σιὼν Θεοῦ ἡ θεία Πόλις καὶ κήρυξον, Πατέρων τὴν θείαν μνήμην, σὺν Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακὼβ τιμῶσα τὸν ἀοίδιμον· ἰδοὺ σὺν Ἰούδᾳ τε, καὶ Λευῒ μεγαλύνομεν, Μωςῆν τὸν μέγαν, Ἀαρὼν τὸν θεσπέσιον, καὶ γεραίρομεν, σὺν Δαυΐδ Ἰησοῦν, Σαμουήλ. Πάντες τὴν προεόρτιον, Χριστοῦ θείαν αἴνεσιν, ὕμνοις ἐνθέοις κροτοῦντες, τῆς παρ' αὐτοῦ ἀγαθότητος, τυχεῖν ἐξαιτοῦμεν, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ , τὸ μέγα ἔλεος. 
 
Ακούστε τον Όρθρο της Κυριακής πρό της Χριστού Γεννήσεως από ζωντανή ηχογράφηση τη δεκαετία του '80 από τη Μητρόπολη Αθηνών. Ήχος της ημέρας ήταν ο τρίτος.
 
 
Ή ανθρωπιστική, ιστορική καί πολιτιστική σημασία της έλεύσεως του Χριστού είναι μεγίστη. Ή ιστορία χωρίζεται πλέον στήν πρό καί μετά Χριστό εποχή. Ό άνθρωπος μέ τή λυτρωτική διδασκαλία του Χριστού άναγεννάται, ελευθερώνεται από πάθη καί αδυναμίες καί δημιουργούνται οί ωραιότερες διανθρώπινες σχέσεις μέσα σέ ατμόσφαιρα ειλικρινούς αγάπης.