Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ

Πρό έξ ημερών τού Πάσχα, ήλθεν Ιησούς εις Βηθανίαν, καί προσήλθον αυτώ οι Μαθηταί αυτού, λέγοντες αυτώ, Κύριε, πού θέλεις, ετοιμάσωμέν σοι φαγείν τό Πάσχα; ο δέ απέστειλεν αυτούς, Απέλθετε εις τήν απέναντι κώμην, καί ευρήσετε άνθρωπον, κεράμιον ύδατος βαστάζοντα, ακολουθήσατε αυτώ, καί τώ οικοδεσπότη είπατε, ο Διδάσκαλος λέγει, Πρός σέ ποιώ τό Πάσχα, μετά τών Μαθητών μου.
 Δόξα… Καί νύν… των Αίνων. Ήχος πλ. β’ 

Οι Καταβασίες της Κυριακής των Βαΐων (Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου...) σε γραφή Γ. Ντούνα μετά της Θ' ωδής αυτών όπως επίσης και της Αργής όπως ψάλλεται αντί του Άξιον εστίν. 
(αρχείο σε μορφή .pdf).