Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ἐρχόμενος Κύριος πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις έλεγεν ἐν τῇ ὀδῶ˙ Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὒν καὶ ἠμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῶ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δί΄αὐτὸν ταὶς τοῦ βίου ἠδοναῖς˙ ἴνα καὶ συζήσωμεν αὐτῶ καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ. Οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ διὰ τὸ παθεῖν, ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. Καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν ΟὐρανῶνΤο Δοξαστικό των Αίνων "
Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος..." , τα απόστιχα καθώς και το Δοξαστικό των Αποστίχων από την Ακολουθία του Νυμφίου της Κυριακής των Βαΐων, σε ηχογράφηση του 1989.


Κυριακή Βαΐων 1989 ( rapidshare )
Κυριακή Βαΐων 1989 ( gigasize )H εισοδος στην ΙερουσαλήμDUCCIO DI BONINSEGNA - BOSE

Το στιχηρό των Αίνων " Ερχόμενος ο Κύριος... " της ίδιας ακολουθίας, από ηχογράφηση στη Μητρόπολη. Εκπληκτική ερμηνεία και σταθερά πατήματα από τον Σπ. Περιστέρη, παρά το ότι η βάση είναι ο SOL δίεση.
Θερμές ευχαριστίες στον φίλο του ιστολογίου GiorgosS για την ευγενική του παραχώρηση.